همسر دوم

با توجه به آمار طلاق در جامعه همسر دوم بودن دیگر یک امر دور از دسترس نیست ولی کماکان پذیرفتنی نیست...

آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست