خیانت

فیلم ها

تئاتر ها

زندگی ها

همه رنگ و بوی خیانت دارد...

و ما واقعیت را انکار می کنیم.

/ 2 نظر / 32 بازدید
ي پسر پير ي پدر جوون

وقتي همه چيز بوي چيزي رو گرفته احتمالا بايد بريم اون چيز رو خوب بو كنيم شايد شايد بوي چيز ديگري در ذهن ما هست و با اين بو اشتباهش مي گيريم شايد خيانت تعريف ديگري داشته باشد كه ما براي اين موضوع به اشتباه استفاده مي كنيم

ي پسر پير ي پدر جوون

يه چيزي يادم افتاد آدم تعميم ميده و بهش ميگن تعميم دهي افراطي تاترها و فيلمها را دو نفر مينويسند كه هر روز با هم صبحانه مي خورند و زندگيهاي دورمان دورمان است و جاهاي ديگه شايد جور ديگه اي باشد اما تعميم دهي افراطي باعث نديدن اينهاست و قضاوت با ادله ناقص حكم غلط دارد