اسطوره های درون -2

خصوصیات انسانیی که در اسطوره ها برای خدایان و خدای بانوان قائل شده اند در حقیقت چیزی نیست جز ترجمان  الگو های رفتاری در  ناخود اگاه جمعی . بنابر این  با نقل داستانهای زندگی این اساطیر شاید گوشه ای از دریچه ناخوداگاه بر ما گشوده شود.

در اساطیر یونان خدای بانوان مطرح 7 نفر بودند که در سه دسته جای گرفته اند:

خدای بانوان باکره : آرتمیس، آتنا، هستیا

خدای بانوان آسیب پذیر : هرا، دیمیتر، پرسفون 

خدای بانوان کیمیاگر:آفرودیت

که هریک از این گروه ها نماد دسته ای از خصوصیات درونی هر زن هستند که باید سعی کند در زندگی متجلیشان کند تا بتواند عشق بورزد ، خلاق باشد و با رضایت کار کند.

گروه اول نماد خصوصیات استقلال طلبی زنانند و گروه دوم  نماد رابطه طلبی و وابستگی عاطفی او به دیگران و گروه سوم مظهر خلاقیت و تغییرات روحی و تنوع طلبی...

ادامه دارد....

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
اورانوس بهنیا

چقدر جالب عالی بود لطفا بیشتر